Omavaraisuuden ja ympäristön tähden

jatevoimala13

Kuva Super Otus Oy

Vantaan Energian suunnittelemasta jätevoimalan laajennuksesta tulisi yksi yrityksen merkittävimmistä ilmastopanostuksista. Uusi jätevoimala turvaisi vantaalaisten kaukolämmön ja vähentäisi merkittävästi kivihiilen ja muiden fossiilisten polttoaineiden tarvetta.

Miksi jätevoimalan laajennus on ajankohtainen kysymys juuri nyt, Vantaan Energian tuotantojohtaja Kalle Patomeri?

Yrityssektorijätteisiin keskittyvälle jätevoimalalle on alueellamme selkeä tarve. Pääkaupunkiseudulla syntyvää, kierrätykseen kelpaamatonta kaupan- ja teollisuuden jätettä viedään tällä hetkellä Viroon ja Ruotsiin, ja samalla ostetaan kivihiiltä ja maakaasua oman energiantuotantomme tarpeisiin.

Vantaalle suunniteltu jätevoimalan laajennus vähentäisi näiden fossiilisten polttoaineiden käyttötarvetta ja olisi siten sekä kansantaloudellisesti että ympäristöllisesti merkittävä investointi. Omavaraisen jätteenpolton myötä kivihiilen käyttötarve vähenisi jopa puoleen nykyisestä. Tämä tukisi Vantaan Energian tavoitetta luopua kivihiilen käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Toinen tärkeä peruste voimalan laajentamiseen on turvata Vantaan seudun asukkaille edullinen ja kilpailukykyinen kaukolämpö nyt ja tulevaisuudessa.

Minkälaista ekologista ja yhteiskunnallista hyötyä voimalan laajennuksesta olisi?

Uusi voimala hyödyntäisi kiertotalouspolttoainetta, toisin sanoen materiaaleja, jotka eivät kelpaa kierrätettäviksi. Tällaisiksi luokitellaan muun muassa yhdistelmämateriaalit sekä likainen biojäte, josta robotit ovat jo seuloneet kaiken kierrätykseen kelpaavan. Ehdottomasti huonoin vaihtoehto sekajätteelle on päätyä kaatopaikalle, missä se aiheuttaa viisinkertaisesti kasvihuonepäästöjä polttamiseen verrattuna. Siksi on tärkeää saada sekäjäte kiertoon. Mutta sen sijaan, että viemme kierrätykseen kelpaamattoman sekajätteen ulkomaille poltettavaksi, meidän kannattaisi polttaa se energiaksi jo täällä Suomessa. Se olisi huomattavasti ekologisempaa.

Minkälaisia vaihtoehtoja hankkeen toteutukselle on?

Tarjolla on kolme vaihtoehtoa. Ensimmäinen on se, että voimalan laajennus jätetään tekemättä. Silloin jätteiden vienti ulkomaille pakostakin lisääntyisi, sillä pääkaupunkiseudun väkiluku kasvaa koko ajan.

Toinen vaihtoehto on, että tehostamme nykyisen jätevoimalamme toimintaa muun muassa vuosihuoltoja lyhentämällä. Silloin voimme polttaa vuodessa noin 450 000 tonnia jätettä, josta kaupan alan jätteen osuus on 10–20 prosenttia. Muovin kierrätyksen tehostuessa päästöt pysyisivät nykyisellä tasolla.

Kolmas vaihtoehto on kolmannen polttolinjan rakentaminen nykyisen voimalamme tontille, Kehä III:n ja Porvoonväylän risteykseen. Sen myötä voimalan teho kasvaisi noin 50 prosenttia  ja uuden teknologian myötä laitoksen päästöt pienenisivät nykyiseen tasoon verrattuna. Uuden, hiljaisen ja hajuttoman voimalan kapasiteetti olisi noin 150 000 tonnia poltettavaa jätettä vuodessa.

Miten hanke etenee tällä hetkellä?

Hankkeen ympäristövaikutuksiin keskittyvä ympäristövaikutusarviointi (YVA) on tällä hetkellä noin puolivälissä. Asiasta on kuultu kansalaisia ja viranomaisia, joilta saamamme palautteen pohjalta selvitämme parhaillaan, minkälaisia vaikutuksia uudella voimalalla olisi alueen asukkaille ja ympäristölle. Selvityksessä tutkitaan muun muassa laajennuksen aiheuttamia melu-, pöly- ja ilmanpäästöhaittoja sekä maaperään kohdistuvaa kuormitusta.

Prosessia valvoo ELY-keskus, joka antaa lausuntonsa selvityksemme kuultuaan. Tämän jälkeen voimme hakea ympäristölupaa, mikä on esisuunnitteluvaiheen viimeinen etappi ennen lopullisen investointipäätöksen tekemistä.

Tällä hetkellä olemme esisuunnittelun toisessa vaiheessa, jossa hahmottelemme uutta laitosta sekä selvitämme jätteiden määrää ja saatavuutta tulevaisuudessa.

Miten alueen asukkaita on kuultu asiassa?

Järjestimme hankkeesta yleisötilaisuuden, johon osallistui 50–60 asukasta. Keskustelu kävi vilkkaana. Erityisesti laajennuksen tuntuminen ja näkyminen tavallisessa arjessa askarrutti ihmisiä, sillä kysymyksiä heräsi muun muassa melun, pölyn sekä liikennemäärien lisääntymisestä alueella. Pidämme seuraavan yleisötilaisuuden keväällä, kun YVA-selvityksen tulokset ovat tiedossa.

Milloin uusi voimala valmistuisi?
Jos kaikki menee hyvin, toiminnan käynnistäminen olisi mahdollista talvella 2022–2023